Premie sanering stookolietank (Zutendaal)

De buiten gebruik gestelde stookolietank moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente Zutendaal.

De verwarmingsinstallatie van het onroerend goed waar de stookolietank aan verbonden is, dient te zijn aangepast aan een andere brandstof dan stookolie. Indien dit niet het geval is, dient er een andere stookolietank te zijn ge├»nstalleerd die volledig voldoet aan hoofdstuk 6.5 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

De stookolietank hoorde bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid wordt gebruikt of bij een gebouw met een openbare of sociale functie.

De tank mag uitsluitend in gebruik zijn geweest voor de opslag van stookolie. De maximale inhoud van de tank bedraagt 10 000 liter.

Het verwijderen omvat:

- het leegpompen, reinigen en verwijderen van de tank, onverminderd de bepalingen van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en zijn uitvoeringsbesluiten;
- bij materiële onmogelijkheid tot verwijderen moet overgegaan tot opvulling. Dit omvat het leegpompen, reinigen en opvullen van de tank met zand, schuim of een ander gelijkwaardig inert materiaal;
- het verwijderen of opvullen gebeurt onder toezicht van een erkend technicus of milieudeskundige, zoals bedoeld in art 6.5.6.3 van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieyhygiëne (VLAREM II).

Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement (zie website aanbieder) of neem hiervoor contact op met de dienst Milieu (zie contactgegevens aanbieder).

 

Voorwaarden

Aanvragen via het gemeentelijk aanvraagformulier (terug te vinden op de website van Zutendaal of verkrijgbaar bij de dienst Milieu).
Premiebedrag bedraagt 25% van de werkelijke kostprijs met een maximum van 200 euro.

De premie kan slechts éénmaal per stookolietank worden toegekend.