Heffing en registratie tweede verblijven

Een tweede verblijf is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister of waarvoor nog geen aanvraag tot inschrijving is ingediend (voor meer info zie artikel 2 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

Voor wie?

De natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf (zie artikel 4 van het reglement belasting op de tweede verblijven).

Procedure

Je moet ten laatste 30 juni van het aanslagjaar een aangifte indienen bij het stadsbestuur door middel van een door het stadsbestuur voorgeschreven formulier. Een belastingplichtige die geen aangifteformulier gekregen heeft, moet er zelf één vragen.

Bedrag

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd en bedraagt voor Genk:
• 400 euro per tweede verblijf met een totale vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 150 m²;
• 500 euro per tweede verblijf met een totale vloeroppervlakte groter dan 150 m² of gelijk aan 250 m²;
• 600 euro per tweede verblijf met een totale vloeroppervlakte groter dan 250 m².


De belasting is voor het hele jaar verschuldigd en bedraagt voor As:

  • 550 euro per tweede verblijf met een totale vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 80m²;
  • 950 euro per tweede verblijf met een totale vloeroppervlakte groter dan 80m².

 

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd en bedraagt voor Oudsbergen:

  • 1000 euro per tweede verblijf.

De belasting is voor het hele jaar verschuldigd en bedraagt voor Zutendaal:

  • 115 euro per tweede verblijf op een terrein kleiner of gelijk aan 150 m²;
  • 180 euro per tweede verblijf op een terrein groter dan 150 m² of gelijk aan 300 m²;
  • 430 euro per tweede verblijf op een terrein groter dan 300 m² of gelijk aan 1000 m²;
  • 485 euro per tweede verblijf op een terrein groter dan 1000 m².

Regelgeving

Het indienen van een aangifte kan enkel schriftelijk.
• Je ontvangt schriftelijk een ‘aangifte’ (een vooraf gedeeltelijk ingevulde aangifte). Je dient dit verbeterd en/of vervolledigd via de post terug te sturen.
• Indien je geen aangifte ontvangt, kan je steeds een aangifte doen op basis van een blanco aangifteformulier tweede verblijven.

Bezwaarschrift
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan tegen de belastingaanslag of de belastingverhoging een schriftelijk gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.
Indien de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger wenst gehoord te worden, dient dit uitdrukkelijk te worden gevraagd in het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk of via e-mail ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen (het mag eveneens tegen ontvangstbewijs overhandigd worden aan het college van burgemeester en schepenen of aan het orgaan dat zij speciaal daarvoor aanwijst).