Gevolgen voor eigenaars

Voor wie?

Een ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning heeft een aantal gevolgen, zowel voor de huurder als voor de eigenaar van de woning.

Gevolgen voor eigenaars

Als de woning ongeschikt of onbewoonbaar wordt verklaard, is het de bedoeling de woning in orde wordt gebracht.

Elke ongeschikte of onbewoonbaar verklaarde woning wordt opgenomen in de Vlaamse Inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen (VIVOO).

Wonen Vlaanderen beheert deze inventaris.

De inventarisatie heeft een aantal gevolgen:

 • Heffingsplichtig
  Eigenaars van ongeschikte of onbewoonbare woningen die één jaar of langer op de inventaris staan, moeten een jaarlijkse belasting betalen.
  Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld verbouwingen, nieuwe eigenaar, …) kan de eigenaar een vrijstelling van belasting aanvragen bij Wonen Vlaanderen.
  Vanaf 1 januari 2022 verhoogt het basisbedrag naar 1.150 euro.
  Meer informatie over de belasting is terug te vinden op de website van Vlaamse Belastingdienst.

 • Strafbaar
  Als een eigenaar een ongeschikte of onbewoonbare woning verder verhuurt, ondanks het besluit, kan hij beboet worden met GAS-boetes of strafrechtelijk vervolgd worden door de Wooninspectie.
 • Voorkooprecht
  Op de meeste woningen die in de inventaris zijn opgenomen, hebben een aantal sociale woonactoren een voorkooprecht. Het voorkooprecht treedt in werking als de eigenaar van het pand een verkoopovereenkomst sluit met een koper. De notaris moet dan het goed eerst te koop aanbieden aan de houders van het voorkooprecht, tegen dezelfde voorwaarden (waaronder de prijs) die in de verkoopovereenkomst of bij de openbare verkoop zijn bedongen. Een voorkooprecht beperkt de keuzevrijheid van de eigenaar om het goed te verkopen aan wie hij wil, maar heeft geen andere nadelige gevolgen
 • Sociaal beheerrecht
  Het sociaal beheersrecht is een recht voor gemeenten om onder bepaalde voorwaarden een geïnventariseerde woning in de plaats van de eigenaar te beheren.
  Dat houdt in dat de gemeente werken kan uitvoeren aan de woning en sociaal kan verhuren.

Hoe kan je de woning laten schappen van de inventaris?
De woning kan van de inventaris geschrapt worden indien de eigenaar de nodige verbeteringswerken uitvoert en kan aantonen dat de woning voldoet aan de minimale normen. Hiervoor moet de eigenaar een conformiteitsattest aanvragen bij IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ. Een Conformiteitsattest online aanvragen bij IGS Woonbeleid GAOZ.
Is het pand gesloopt?
Dan moet dit ook gemeld worden bij IGS Lokaal Woonbeleid GAOZ. Dit kan via mail naar info@woneningaoz.be

Bijkomende gevolgen:

 • Terugvordering herhuisvesting
  De burgemeester kan beslissen om de bewoners omwille van de ernst te herhuisvesten en de kosten hiervan terug te vorderen bij de eigenaar.

Gevolgen voor het huurcontract
De huurder kan bij het vredegerecht een verminderde huurprijs afdwingen, een deel van de huurgelden terugvorderen of de huurovereenkomst laten beëindigen,…

Goed om te weten.

Als u een woning die op de gewestelijke inventaris van ongeschikte of onbewoonbare woningen sloopt en vervangt, kan men voor een periode van 5 aanslagjaren een vrijstelling van de onroerende voorheffing
Het aanvraagformulier kan u terug vinden op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Als eigenaar kan je juridische advies vragen aan de Eigenaarsbond of de Verenigde Eigenaars