Acuut gevaar

In noodsituaties gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van de Vlaamse Codex Wonen niet snel genoeg. In die nauwkeurig vastgelegde procedure is het immers niet mogelijk om een besluit te nemen zonder een advies van Wonen-Vlaanderen of zonder de hoorplicht te respecteren, ook niet onder druk van de omstandigheden.

Om in dringende situaties snel te kunnen ingrijpen en de nodige bewarende maatregelen te kunnen nemen, kan de burgemeester daarom kiezen voor de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. Deze mogelijkheid is voorbehouden voor de situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is. Dus als de woning een acuut gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de openbare gezondheid.

De burgemeester kan in toepassing hiervan alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring. De maatregelen moeten wel in verhouding staan tot de vastgestelde risico’s.

Meldpunt wonen