Fotografie Philippe van Gelooven

Activiteiten

De interlokale vereniging GAOZ focust op de volgende 5 activiteiten:

1. Het uitwerken van gemeentelijke beleidsvisies over wonen en een intergemeentelijke visie
2. Het opzetten van lokaal woonoverleg (en intergemeentelijk woonoverleg)
3. Het verstrekken van informatie over wonen aan burgers
4. Het nemen van sensibiliseringsacties op het vlak van wonen
5. Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen

 

1. Het uitwerken van gemeentelijke beleidsvisies over wonen en een intergemeentelijke visie:

De GAOZ gemeenten beschikken over de autonomie om zelf beleidskeuzes te maken die een
oplossing bieden aan de problemen op de lokale woonmarkt of die inspelen op de lokale
opportuniteiten. Binnen het samenwerkingsverband zullen voor de 4 gemeenten woonbeleidsplannen
opgemaakt worden met een gedragen visie rond wonen en prioritaire beleidskeuzes gekaderd in
een tijdsgebonden actieprogramma.

 

2. Het opzetten van lokaal woonoverleg (en intergemeentelijk woonoverleg):


Een gedragen visie rond wonen komt er niet zomaar. Het is een resultaat van geregeld doorbespreken van de verschillende thema’s rond wonen met de nodige lokale en interlokale actoren. Een goede samenwerking tussen de lokale mandatarissen en ambtenaren, de lokale OCMW’s, SVK Het Scharnier en de lokale Sociale Huisvestingsmaatschappijen Nieuw Dak en Landwaarts is de sleutel tot succesvol lokaal woonoverleg. 
Geregeld wordt er een interlokaal woonoverleg georganiseerd waarbij naast de lokale actoren eveneens de Provincie Limburg en het Agentschap Wonen Vlaanderen aanwezig zijn. Hier worden thema’s rond woonbeleid vanuit een intergemeentelijk standpunt benadert. Andere taken in het kader van lokaal woonoverleg zijn o.a:
- adviseren van andere gemeentes bij de ontwikkelingen en uitvoering van hun RUP’s en BPA’s in het 
  kader van hun GRS en BSO (Bindend  Sociaal Objectief), dit vanuit de expertise die men in Genk heeft. 
- advies bieden bij verwezenlijking van dienstencentra vanuit de expertise die stad Genk heeft in
  samenwerking met het OCMW GENK.  
- zorgen voor een goede doorstroming van de (actuele) informatie, visies en wetgeving binnen de vier
  gemeentebesturen.

 

3. Het verstrekken van informatie over wonen aan burgers:
 

Concreet houdt dit in dat GAOZ bewoners voor alle informatie over wonen terecht kunnen aan de
woonloketten in de 4 gemeenten tijdens de openingsuren van de woonloketten.
Zie Contact op de homepagina van de website voor de openingsuren.
Men kan er terecht met vragen over premies, belastingvermindering en fiscale voordelen rond
duurzame investeringen. Huurders kunnen er tevens terecht met hun klachten over slechte woonkwaliteit
en leegstand en verwaarlozing kunnen eveneens gemeld worden aan de woonloketten.
Het informeren gaat echter verder en gebeurt ook door o.a. :
 - adviseren en begeleiden van belanghebbenden (bewoners/eigenaars/architecten) bij de toepassing
   van de reglementeringen en subsidie- en premieaanvragen.
 - geregeld gebruik te maken van verschillende media zoals infosessies, folders, …
 - …

 

4. Het nemen van sensibiliseringsacties op het vlak van wonen:

Binnen het samenwerkingsverband worden inspanningen geleverd om de bewoners van de GAOZ-gemeenten bewust te maken van duurzaam wonen met thema’s zoals meegroeiwonen, zorgwonen en aangepast bouwen en wonen.

 

5. Het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen:

Het Decreet Grond- en Pandenbeleid biedt de gemeenten een aantal instrumenten die betaalbaar wonen op termijn mogelijk maken zoals o.a:
 - realisatie aanbod sociale woningbouw conform Bindend Sociaal Objectief (BSO)
 - stimuleringsacties (gunstig financieel kader) koppelen aan duurzaam bouwen
 - heffing op leegstand
 - strikte opvolging van klachten over slechte woonkwaliteit
 - enz….